Priprava internih pravnih aktov

Vsako podjetje za svoje uspešno delovanje potrebuje interne pravne akte, s katerimi definira pravila, organizacijo, delovne procese, odnose in kulturo v podjetju. Namenjeni so tako delavcem, kot tudi delodajalcu, saj omogočajo, da obe strani poznata svoje pravice in dolžnosti, kar pripomore k nemotenemu poslovanju in povečanju zadovoljstva ter zaupanja znotraj podjetja.

Nekatere interne pravne akte morajo podjetja obvezno sprejeti že na podlagi veljavne zakonodaje, saj zagotavljajo zakonski minimum pri urejanju razmerij med delodajalcem in delavci. Kljub temu se v praksi prepogosto izkaže, da podjetja kljub zakonski obvezi teh aktov ne sprejemajo, še več, se niti ne zavedajo, da jih morajo sprejeti, če se želijo izogniti visokim kaznim v inšpekcijskih nadzorih.

V podjetju Advise vam celovito svetujemo kako pripraviti zakonsko določene obvezne interne pravne akte, ki bodo v celoti in popolnoma prilagojeni Vaši organizaciji. Poleg obveznih pravnih aktov je priporočljivo, da podjetja sprejmejo še dodatne interne pravne akte z namenom izboljšanja uspešnosti, organizacije in varnosti poslovanja. Namen priprave internih pravnih aktov je, da delodajalec postavi jasen, nedvoumen in razumljiv sistem pravil, s katerimi je nujno potrebno seznaniti tudi vse delavce v podjetju. Skozi interne pravne akte se namreč odražajo vrednote, poslanstvo in vizija podjetja.

Na podlagi opravljene analize stanja Vašega podjetja pripravljamo osnutke potrebnih internih pravnih aktov in po potrebi tudi pogodb oziroma drugih dokumentov s kadrovskega področja, ki se nanašajo na njih. Naša ekipa strokovnjakov z interdisciplinarnimi znanji s področja prava in kadrov Vam nato po meri svetuje in na podlagi Vaših želja tudi izdela končne verzije tako obveznih, kot tudi priporočljivih internih pravnih aktov.

Po izdelavi internih pravnih aktov za Vas ažurno spremljamo zakonodajo in kolektivne pogodbe, skrbimo za tekoče prilagoditve, Vam svetujemo in z vami sodelujemo pri postopkih sprejemanja in vpeljevanja sprememb in nudimo vso drugo potrebno pomoč. Po potrebi Vaše interne pravne akte sproti prilagajamo in posodabljamo, tako, da sledijo novim zakonskim usmeritvam, politiki in dinamiki Vašega podjetja.

Obvezni interni pravni akti

l

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Izjava o varnosti z oceno tveganja

s

Pravilnik o prepovedi alkoholiziranosti in dela pod vplivom prepovedanih substanc

Pravilnik o računovodstvu

s

Pravilnik o prepovedi mobinga

~

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Priporočljivi interni pravni akti

Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom

Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o službenih vozilih

Pravilnik o letnih dopustih in drugih odsotnostih z dela

Pravilnik o plačah

Pravilnik o mobilnih telefonih

Naročite se na brezplačna izobraževanja z delovnopravnega področja.