Kaj je pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi je pogodba, s katero se sklene delovno razmerje med delavcem in delodajalcem. Veliko delodajalcev ne ve, da se pogodba o zaposlitvi praviloma sklepa za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi za določen čas je namreč izjema od splošnega pravila sklepanja pogodb za nedoločen čas, zato jo je dopustno skleniti le izjemoma v primerih in pod pogoji, določenimi z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZDR-1). Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene za polni ali pa za krajši delovni čas.

Katere so izjeme od sklepanja pogodb za nedoločen čas?

Izjeme od sklepanja pogodbe za nedoločen čas, ki jih določa ZDR-1, so:

 • izvrševanje dela, ki po svoji naravi traja določen čas,
 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • začasno povečan obseg dela,
 • opravljanje sezonskega dela,
 • delavca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zaradi priprave na delo, usposabljanja ali izpopolnjevanja za delo, oziroma izobraževanja,
 • opravljanje javnih del oziroma vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom,
 • pripravo oziroma izvedbo dela, ki je projektno organizirano,
 • delo, potrebno v času uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa ali zaradi usposabljanja delavcev,
 • predajo dela,
 • ter druge, ki jih še določa ZDR-1 oziroma jih določajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.

V kakšni obliki se sklene pogodba o zaposlitvi?

Pogodba o zaposlitvi se sklene v pisni obliki. ZDR-1 določa tudi obvezne sestavine, ki jih mora pogodba o zaposlitvi vsebovati. Delodajalec mora delavcu izročiti pisen predlog pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisno pogodbo o zaposlitvi pa ob njeni sklenitvi. Pogodba o zaposlitvi je veljavno sklenjena tudi v primeru, če je le ustno dogovorjena in ni bila podpisana pisna pogodba, vendar pa je delodajalec dolžan zagotoviti pisno obliko pogodbe. Če tega ne stori, odgovarja za prekršek.

 

 

Advise d.o.o.

Kaj pa prenehanje pogodbe o zaposlitvi?

Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi so različni, kar je odvisno od tega, ali gre za:

 • pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas,
 • sporazumno prenehanje ali odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, preneha veljati brez odpovednega roka s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, ko je dogovorjeno delo opravljeno ali s prenehanjem razloga, zaradi katerega je bila sklenjena.

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati na podlagi  pisnega sporazuma med delavcem in delodajalcem ali z odpovedjo ene od pogodbenih strank.

S pisnim sporazumom se pogodbeni stranki lahko sporazumeta o prenehanju pogodbe o zaposlitvi brez odpovednega roka. Odpoved pogodbe o zaposlitvi pa je lahko redna ali izredna. V zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi je potrebno dosledno spoštovati določbe ZDR-1.