Ali veste, da minimalna plača od 1. januarja 2022 znaša 1.074,43 EUR?

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači (ZMinP), ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

V minimalno plačo se ne vštevajo vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Poleg tega v minimalno plačo tudi ni možno vštevati povračil stroškov, ki jih je delodajalec dolžan izplačati delavcu (povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela, stroškov na službenem potovanju), kot tudi ne drugih prejemkov iz delovnega razmerja (regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade).

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po posvetu s socialnimi partnerji sporočil, da bo uskladitev minimalne plače za leto 2022 enaka višini rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Zvišala se bo torej za 4,9 % na 1.074,43 EUR bruto.

Dne 15. januarja 2022 pa se je ponovno dvignila tudi minimalna urna postavka za študentsko delo.

Spremembe Odredbe o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, od 15. januarja 2022, določajo novo najnižjo urno postavko za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov.

Minimalna urna postavka za študenta tako ne bo smela biti nižja od 6,17 EUR bruto oz. 5,21 EUR neto.

Delodajalci, ki imate dogovorjeno minimalno plačilo, lahko tako do vključno 14. januarja 2022, delo obračunate po minimalni urni postavki 5,89 EUR bruto, od vključno 15. januarja 2022 dalje, pa z urno postavko od 6,17 EUR bruto naprej.