Sklep o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

S Sklepom o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 se podaljšujejo nekateri ukrepi, in sicer:

–          Ukrep nadomestila plač delavcem zaradi odrejene karantene ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej iz 57. do 67. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) se podaljša do 31. marca 2021.

–          Ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka iz 88. do 92. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) se podaljša do 31. marca 2021.

–          Ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka iz 93. do 97. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter 104. in 105. člena Zakona interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

–          Upravičeno obdobje pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov iz 109. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

–          Ukrep dolžnosti delodajalca obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo o delu na domu iz 102. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) se podaljša do 31. marca 2021.

Sklep začne veljati 1. januarja 2021.

Sklep je dostopen na naslovu: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3545/sklep-o-podaljsanju-veljavnosti-dolocenih-ukrepov-iz-zakona-o-zacasnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-posledic-covid-19-ter-zakona-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-posledic-drugega-vala-epidemije-covid-19